Kontribuni edhe ju për riintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqërinë shqiptare

Mund te dhuroni në llogarinë tonë bankare OSE nepermjet formes e meposhtem.

Account Name : Te Ndryshem & Te Barabarte
IBAN: AL 84 20 811 00 800 00 00 10 33 83 18 01
Account number: 1033831801
Swift Code : USALALTR

Your donation amount

Your Personal Information

Your Donation Information

No recurring payment Weekly recurring payment Monthly recurring payment Yearly recurring payment

Make an anonymous donation

Hide donation amount in our donors public list

Anti-spam: How much is 10+14 ?