Home > Trainings > Aspekte psikologjike dhe sociale të zhvillimit të fëmijëve

pjesëmarrje e gjithë pjesëtarëve të stafit në trajnimin “Aspekte psikologjike dhe sociale të zhvillimit të fëmijëve”, organizuar nga D&E dhe ofruar një psikolog i specializuar.