Home > Projects 2024

“The Survivors’ Advocacy Package for improving the criminal justice response to young victims of sexual violence in Albania”

Title of project: The Survivors’ Advocacy Package for improving the criminal justice response to young victims of sexual violence in Albania Project Purpose: The proposed Advocacy Package will enhance the scope of work of the Survivors’ Panel and will strengthen its position among contributors of criminal justice. The main activities of the project: The advocacy [...]

Improving Lezha Municipality community resilience – Phase I

Title of project: Improving Lezha Municipality community resilience – Phase I Project areas: Lezha municipality Project Purpose: The goal of this project is to build resilience of people from vulnerable communities, including women and girls, persons with disabilities, children, youth and elderly in the Municipality of Lezha. The project objectives are: Establish a sustainable model of [...]

“Empowering the staff that works with victims of trafficking to prevent secondary trauma and burnout”

Title of project:  "Empowering the staff that works with victims of trafficking to prevent secondary trauma and burnout" Project Purpose: To support the professionals that works with victims of trafficking to prevent secondary trauma and burnout Specific objectives: To Improve strategies for the prevention of secondary trauma and burn out for at least 40 shelters [...]

“Provide economic reintegration programmes to women survivors of violence, including to women from vulnerable groups in targeted Municipalities in Albania.”

Title of project:  Provide economic reintegration programmes to women survivors of violence, including to women from vulnerable groups in targeted Municipalities in Albania. Project areas: Kamëz, Krujë, Cërrik, Gramsh, Vlorë, Fier dhe Lushnje Project Purpose: Strengthening the capacities of state and non-state institutions to establish long-term rehabilitation and reintegration services for survivors of of VAW. The [...]

“Tightening up the victims’ empowering systems in Albania @ Shkodër (TVESA@SH)”

Title of project: Tightening up the victims’ empowering systems in Albania @ Shkodër (TVESA@SH) Project areas:  Municipality of Shkodra Project Purpose: Extend the existing models of social care services, inclusive education and employability of groups at risk in the Municipality of Shkodra through empowering victims of trafficking & gender-based violence through social business, advanced education [...]

“Provision of professional services and reintegration support to potential victims and victims of trafficking in Albania”

Title of project: “Provision of professional services and reintegration support to potential victims and victims of trafficking in Albania”   Project areas:  Tirana, Shkodra, Dibra, Kukësi Project Purpose: To provide direct reintegration assistance for victims of trafficking and their children, and to increase the identification efforts through Mobile Units work The main activities of the [...]

Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri

Titulli i projektit: Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri Qëllimi i përgjithshëm: Paketa e propozuar e Avokimit do të zgjerojë fushën e punës së Panelit të të Mbijetuarve dhe do të forcojë pozicionin e tij midis kontribuesve të drejtësisë [...]

“Fuqizojmë Komunitetin në Bashkinë Lezhë” – Faza I

Titulli i projektit: “Fuqizojmë Komunitetin në Bashkinë Lezhë” – Faza I Zonat e projektit: Bashkia Lezhë Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i këtij projekti është të fuqizojmë individë nga komunitetet vulnerabël, përfshirë gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit në Bashkinë Lezhë. Objektivat e projektit janë: - Krijimi i [...]

“Fuqizimi i stafit që punon me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional”

Titulli i projektit: “Fuqizimi i stafit që punon me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional” Qëllimi i përgjithshëm: Të mbështesë profesionistët që punojnë me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional. Objektivat specifikë: - Përmirësimi i strategjive për parandalimin e traumave sekondare dhe konsumimin profesional për [...]

“Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për gratë e mbijetuara të dhunës, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri”

Titulli i projektit: “Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për gratë e mbijetuara të dhunës, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri” Zonat e projektit: Kamëz, Krujë, Cërrik, Gramsh, Vlorë, Fier dhe Lushnje Qëllimi i përgjithshëm: Forcimi I kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe joshtetërore për të ofruar shërbime afatgjata rehabilitimi [...]

Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh)

Titulli i Projektit: Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh) Zonat e projektit: Bashkia Shkodër Qëllimi i përgjithshëm: Zgjerimi i modeleve ekzistuese të shërbimeve të kujdesit social, arsimit gjithëpërfshirës dhe punësimit të grupeve në rrezik në Bashkinë e Shkodrës, përmes fuqizimit të viktimave të trafikimit dhe dhunës me bazë gjinore [...]

“Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Titulli i Projektit: “Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri” Zonat e projektit: Tirana, Shkodra, Dibra, Kukësi Qëllimi i përgjithshëm: Për të ofruar ndihmë direkte për riintegrimin e viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre dhe për të rritur përpjekjet për identifikim përmes punës [...]