Home > Other Publications > Qendrat e reja alternative D&E

Të dashur miq,
Kemi nje lajm shumë të mirë për të ndarë më ju!
Ka filluar funksionimi i dy strukturave të kujdesit ditor për fëmijët e viktimave të trafikimit dhe viktimave të dhunës në familje. Të dyja alternativat ofrojnë përkujdesje përtej orarit zyrtar të funksionimit të kopshteve dhe cerdheve publike (gjatë ditëve të javës dhe ditëve të shtuna). Këto dy modele të reja përkujdesjeje ngrihen për hërë të parë në kuadër të projektit të zbatuar nga D&E dhe Plan&Go, në partneritet të ngushtë me Bashkinë e Tiranës dhe Drejtorinë Rajonale Arsimore me mbështetjen financiare të Save the Children dhe Terre des Hommes, me fonde të Bashkimit Europian. Shume faleminderit donatorëve! Save the Children in Albania
Falenderim dhe mirënjohje e thellë për mbështetjen e vlefshme dhe donacionet e dhëna nga individë vendas dhe të huaj, stafi i Ambasades Amerikane etj. Shumë faleminderit secilit prej jush!
Dear friends,
We have great news to share with you!
It has started the daily operation of two day-care structures for the children of victims of trafficking and victims of domestic violence. Both alternatives provide daily care beyond the official hours of public kindergarten and creche (weekdays and during Saturday). The two alternatives have been set up in the framework of the project implemented by D&E and Plan&Go, in close partnership with the Municipality of Tirana and Tirana Regional Directorate of Education with the financial support of Save the Children and Terre des Hommes, with European Union funds. Thank you very much to the donors!
Acknowledgment and deep gratitude for the valuable support and donations we have received from Albanian and foreign individuals, American Embassy staff etc. Many thanks to each of you!