Rreth Nesh

VIZIONI I D&E:

“Ne besojmë në një shoqëri pa trafikim, shfrytëzim apo diskriminim, ku çdo njërit i respektohen të drejtat dhe i jepen mundësi të barabarta”

MISIONI I D&E:

D&E është një organizatë jo-fitimprurëse e përkushtuar për të dhënë shërbime cilësore për mbrojtjen dhe ri/integrimin e viktimave të abuzimit, të shfrytëzimit dhe të trafikimit, dhe për të përmirësuar kontekstin ligjor, institucional dhe social në mënyrë të tillë që ti kundërshtojë këto abuzime.

ORGANIGRAMA D&E:

organograma-de

AKTIVITETET D&E:

  • Shërbime rezidenciale për viktimat e trafikimit
  • Shërbime komunitare për viktimat e trafikimit
  • Trajnime brenda Shqipërisë, për OJF që ofrojnë shërbime për këtë target–grup, institucionet shtetërore, bizneset, institucionet fetare, media, studentët etj.
  • Trajnime jashtë Shqipërisë për ofruesit e shërbimeve; studentë etj.
  • Trajnime për stafin e D&E
  • Aktivitete për gjenerim të ardhurash
  • Studim/ Kërkim
  • Advokim
  • Mbështetje për Politikë-bërësit
  • Parandalim – Rritja e ndërgjegjësimit, fuqizimi i grupeve të cënueshme