Home > Posts by tdbsupport

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë ndërgjegjësuese në...