Home > Projekte > “Edhe zërat tanë”

Projekti “Edhe zërat tanë” promovon qasjen pjesëmarrëse për të përfshirë fëmijët dhe të rinjtë në adresimin e dhunës seksuale ndaj fëmijëve në të gjithë Europën.

Objektivat e projektit:

  • Të ngrejë kapacitetet e profesionistëve për të ndërmarë aktivitete etike advokuese me të rinjtë për dhunën seksuale ndaj fëmijëve;
  • Të rrisë kapacitetet e të rinjve të prekur nga dhuna seksuale për të dhënë kontributin e tyre në ndryshimin e cështjeve/ problemeve që kanë rëndësi për ta.

 

Koordinator I Projektit: Universiteti  Bedfordshire

Periudha: Janar 2018 – Tetor  2019

Donator: Fondacioni OAK