Home > Projekte > Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata anti-trafikim

Qëllimi I projektit: Të rriten përpjekjet për të parandaluar trafikimin në persona duke përfshirë të rinj vulnerabël.
Objektivat specifike të projektit:
• Rritja e nivelit të informacionit dhe njohurive në lidhje me trafikimin në persona tek grupi i të rinjve pjesëmarrës në projekt.
• Pajisja e të rinjve me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të dizenjuar dhe prezantuar një fushatë ndërgjegjësuese anti -trafikim dhe duke i fuqizuar kështu ata si agjentë të ndryshimit.
• Dhënia e mundësisë të rinjve për të vënë në zbatim aftësitë e reja dhe ti përforcojnë ato që kanë mësuar nëpërmjet dizenjimit dhe zbatimit të fushatës ndërgjegjësuese.
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë
Periudha: Korrik 2016 – Qershor 2017