Home > Projekte > Këshillim drejt punësimit

Qëllimi i projektit: Të përmirësojë përfshirjen sociale dhe kushtet e jetesës së individëve të komunitetit rom, viktimave të trafikimit dhe të dhunës në familje si edhe të familjeve të tyre nëpërmjet përfshirjes së strukturuar dhe formale në tregun e punës.
Donator: Swiss Contact
Periudha: Shkurt – Dhjetor 2016