Home > Projekte > Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit në persona

Qëllimi i projektit: Të adresojë nevojën për individë të trajnuar dhe kualifikuar, që do të frymëzojnë aktivizimin komunitar si rezultat i rritjes së ndërgjegjësimit për kërcënimin që fenomeni i trafikimit paraqet në të gjithë shoqërinë shqiptare
Objektivat specifike:
• Trajnimi i profesionistëve lokalë për të përdorur teknika të rritjes së ndërgjegjesimit për cështje të drejave të njeriut dhe trafikimit në persona.
• Të rritet ndërgjegjësimi i publikut mbi trafikimin në persona në Shqipëri nëpërmjet aktiviteteve edukative në komunitet.
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë
Periudha: Gusht 2014 – Shtator 2015