Home > Njoftime
rikujtese

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

 

“Qendra për Përkujdesjen e Familjes dhe Fëmijës“ (KMOP) – Greqi, në bashkëpunim me “Të Ndryshëm & Të Barabartë” (D&E) kërkojnë projekt propozime për ri-integrimin e ish-viktimave të trafikimit dhe/ose dhunës në familje në Shqipëri, me mbështetje financiare nga projekti “Bashkëpunimi ndërmjet OSHC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave” financuar nga Bashkimi Europian. Objektivat kryesore të këtij projekti të financuar nga BE, si pjesë e Programit për Mbështetjen e Organizatave të Shoqërisë Civile dhe Media-s 2016-2017 janë:

  • Të vlerësojë kapacitetet dhe të mundësojë zhvillimin e OSHC-ve, si organizata por edhe si ofrues të mbështetjes për të mbijetuarat e trafikimit dhe dhunës në familje, përmes trajnimeve, rrjetëzimit dhe shkëmbimit të përvojave dhe praktikave pozitive si dhe publikimeve të raporteve që do të përkrahin të drejtat e tyre.
  • Të mbështesë fuqizimin ekonomik të të mbijetuarave nga trafikimi dhe dhuna, përmes një skeme të vogël grantesh e cila do të financojë një sërë nismash të reja dhe efektive të fuqizimit ekonomik.
  • Të krijojë një rrjet referimi dhe vetë-mbështetjeje të të mbijetuarave përmes implementimit to një programi mbështetës i cili do të trajnojë të mbijetuarat si të bëhen mentore dhe aktiviste.

Paketa e aplikimit e cila përfshin dhe “Udhëzuesin për Aplikantët” me informacionet përkatëse për kërkesat dhe proçedurën e aplikimit është e disponueshme në faqet e internetit si vijojnë: www.kmop.gr, www.differentandequal.org dhe ne faqen e projektit www.bashkeperfuqizim.eu.

Thirrja do të qëndrojë e hapur për një periudhë dy-mujore, nga 18 Mars 2019 deri më 17 Maj 2019.

Nëpërmjet skemës së nën-granteve, projekti do të financojë projekte të mesme, sipas fushës përkatëse tematike. Buxheti i përgjithshëm për Thirrjen për Projekt Propozime është 126,314.00 EURO.

Qendra për Përkujdesjen e Familjes dhe Fëmijës (KMOP) synon të financojë të paktën 7 (shtatë) projekte, të cilat duhet të variojnë sipas shumave minimale dhe maksimale si mëposhtë:

 

Minimumi: 10.000 EUR

Maksimumi: 20.000 EUR

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve eshtë data 17 Maj 2019, ora lokale 17.00.

Skema e nën-granteve është e dedikuar për organizatat lokale të shoqërisë civile që janë të rregjistruara dhe veprojnë në Tiranë, Kukës, Dibër dhe Sarandë.

28 Mars 2019 partnerët e projektit do të organizojnë një sesion informues 1-ditor në Tiranë për aplikantët potencialë për grante për t’i informuar për Thirrjen dhe për të dhënë udhëzime në zhvillimin e suksesshëm të propozimeve për grante. Një njoftim paraprak do të bëhet në ditët në vazhdim për vendin, axhendën etj.

Aplikantët inkurajohen të informojnë Autoritetin Nën-Grantues (përfaqësuar nga KMOP) nëse ata do të aplikojnë për Skemën e Nën-Granteve duke dërguar një e-mail në adresën sgm@kmop.eu brenda datës 5 Prill 2019. 

Aneksi 1 Forma e Aplikimit
Aneksi 2 dhe 3_Deklarata nga aplikanti kryesor_mandati final
Annex 4_Budget_Proposal_Form
Aneksi 5 KORNIZA LOGJIKE PËR PROJEKTIN
Udhezime per aplikantet final