Home > Projekte > Ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit për fuqizimin ekonomik dhe përfshirjen sociale për viktimat e dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore dhe fëmijët e tyre në Shqipëri

Ky projekt do të ofrojë shërbime gjithëpërfshirëse riintegrimi për gratë dhe vajzat, viktimat e DV-DHBGJ, fëmijët dhe familjet e tyre nëpërmjet bashkëpunimit me Mekanizmin e koordinuar të referimit të rasteve dhe Koordinatorët Lokal kundër Dhunës në Familje në nivel lokal.

Objektivi 1 – Të ofrojë asistencë rehabilitimi dhe riintegrimi për gratë dhe vajzat, viktimat e Dhunes ne famile dhe DHBGJ në Shqipëri.

Objektivi 2 – Rritja e përpjekjeve për fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave, viktimat e Dhunes ne famile  dhe DHBGJ

Objektivi 3 – Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe avokuese në nivel lokal dhe promovimi i mundësive për t’u socializuar përmes shërbimit të mentorimit

Donator:UNDP Sevices

Periudha:  Gusht  2021- Prill 2022