Home > Projekte > “Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Zonat e projektit: 
Tiranë, Shkodër, DIbër, Kukës

Qëllimi i përgjithshëm:

Për të ofruar ndihmë direkte për riintegrimin e viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre dhe
për të rritur përpjekjet për identifikim përmes punës së Njësive Lëvizëse

Shtyllat kryesore të projektit:

Aktivitetet që do të zbatohen përmes këtij projekti do të jenë:

  • Asistencë riintegruese e drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit në Shqipëri dhe shërbime të kujdesit për fëmijët e tyre
  • Mbështetja e Njësive Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit

Donator:

UNICEF me financim të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (MB)

Periudha:

Janar 2023 – Mars 2024