Home > Projekte > Përmirësimi i kushteve të Qendrës së Riintegrimit për viktimat e trafikimit dhe i Alternativave të përkujdesjes së fëmijëve të viktimave të trafikimit dhe dhunësnë familje.

Objektivat:

• Të krijojë një mjedis më të shëndetshëm dhe tërheqës për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre të ndihmuar në Qendrën e Riintegrimit (QR) dhe në Alternativat e Përkujdesjes të Fëmijëve
• Aktivizimin e përfituesve të programit në vlerësimin e nevojave për përmirësimin e kushteve të tyre në QR
• Të rritet motivimi i përfituesve të programit për të mirëmbajtur vendin e tyre të jetesës.
• Të përmirësojë jetesën për përfituesit e asistuar në Qendrën e Riintegrimit.
Donator: Abi Banke