Home > Projekte > Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe vetëdijes për të luftuar trafikimin e personave në Ballkan

Objektivi I përgjithshëm:

Qëllimi I përgjithshëm I projektit rajonal është të sigurojë që viktimat e TiP dhe viktimat e mundshme në Ballkan të kenë qasje në parandalimin, mbrojtjen dhe riintegrimin gjithëpërfshirës erms mekanizmave funksionale të koordinimit kombëtar dhe transnacional për identifikimin, menaxhimin e çështjeve dhe shërbimet e bazuara në komunitet.

 

Objektivat specifikë:

Viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në persona në Ballkan kanë akses në shërbime të koordinuara dhe gjithëpërfshirëse kombëtare dhe transnacionale.

 

Periudha: Korrik 2018 – Korrik 2020

Donator: Terres Des Hommes/ J-TIP