Home > Projekte > Programi i Riintegrimit për Migrantët e Kthyer në Shqipëri

Zonat e projektit: Tirana, Durrësi, Lezha, Dibra, Fier, Vlora, Berati, Gjirokastra

Qëllimi i përgjithshëm:

Aktivizimi  i burimeve ekzistuese dhe krijimi i burimeve të reja për t’i siguruar secilit individ të kthyer një ndihmë të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse që siguron riintegrimin e tij / saj.

Shtyllat kryesore të projektit:

– Sigurimi i ndihmës së koordinuar, gjithëpërfshirëse, të individualizuar të kthimit dhe riintegrimit;

– Pjesëmarrja sistematike dhe kontributi i institucioneve publike dhe OJQ-ve në nivelin lokal dhe qendror në riintegrimin e të kthyerve;

– Rritja e kapaciteteve të aktorëve lokalë për ofrimin e ndihmës për riintegrim

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  

Periudha: 15.12.2020 to 15.12.2021