Home > Projekte 2020

Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh (Shqipëri)

Objektivat specifikë: Të gjenerojë dëshmi nga të rinjtë mbi përvojat e tyre në sistemin e drejtësisë penale dhe mbrojtjen e viktimave në lidhje me dhunën seksuale në Shqipëri; Të promovojë zhvillimin e praktikave dhe politikave miqësore ndaj fëmijëve dhe me në qendër viktimat; Të zhvillojnë qasje etike dhe pjesëmarrëse në kërkimin ndaj dhunës seksuale me [...]

Përmirësimi i kushteve të Qendrës së Riintegrimit për viktimat e trafikimit dhe i Alternativave të përkujdesjes së fëmijëve të viktimave të trafikimit dhe dhunësnë familje.

Objektivat: • Të krijojë një mjedis më të shëndetshëm dhe tërheqës për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre të ndihmuar në Qendrën e Riintegrimit (QR) dhe në Alternativat e Përkujdesjes të Fëmijëve • Aktivizimin e përfituesve të programit në vlerësimin e nevojave për përmirësimin e kushteve të tyre në QR • Të rritet motivimi [...]

Mbështetje e menjëhershme dhe afatmesme për fëmijë dhe familje në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri.

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i reagimit shumë-sektorial për të mbrojtur fëmijët, shëndetin e tyre mendor dhe mirëqenien psikosociale, përmes një qasje shumë-shtresore ndaj nevojave themelore të atyre më në rrezik, mbështetje terapeutike profesionale dhe ngritjes së aftësive për profesionistët për të mbrojtur fëmijët në këtë emergjencë humanitare.   Donator: OSBE Shqipëri Periudha: Janar – Prill [...]

Transformimi i reagimit kombëtar ndaj skllavërisë moderne në Shqipëri

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në uljen e prevalencës së përgjithshme të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor brenda dhe nga Shqipëria. Shtyllat kryesore të projektit: Komunikim strategjik i informuar nga të dhënat që çon në ndryshime pozitive në sjellje; Drejtësia e orientuar ndaj viktimave dhe zbatimi efektiv i ligjit/ ndjekjes penale; Modele të qëndrueshme dhe [...]

Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave

Objektivi i përgjithshëm: Të rritet roli i OSHC-ve në integrimin social – nëpërmjet punësimit – të grave që kanë qenë viktima të trafikimit dhe / ose dhunës në familje dhe të zgjerojnë mbulimin e tyre gjeografik – përmes arritjes në të gjithë vendin – me qëllim të krijimit të partneriteteve midis OSHC-të dhe grupet (formale dhe [...]

Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe vetëdijes për të luftuar trafikimin e personave në Ballkan

Objektivi I përgjithshëm: Qëllimi I përgjithshëm I projektit rajonal është të sigurojë që viktimat e TiP dhe viktimat e mundshme në Ballkan të kenë qasje në parandalimin, mbrojtjen dhe riintegrimin gjithëpërfshirës erms mekanizmave funksionale të koordinimit kombëtar dhe transnacional për identifikimin, menaxhimin e çështjeve dhe shërbimet e bazuara në komunitet.   Objektivat specifikë: Viktimat dhe [...]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: Të ofrojë një paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen [...]

Ofrimi i shërbimeve riinteguese gjithëpërfshirëse dhe përmirësimi i kornizës së mbrojtjes të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifikë: - Ofrimi i ndihmës direkte për vajzat, gratë dhe  burrat viktima të trafikimit në Shqipëri - raste të reja dhe të vazhdueshme - Të rritet aksesi në drejtësi për viktimat e trafikimit - Të rritet bashkëpunimi me vendet kryesore të destinacionit - Të hartojë një manual për menaxhimin e rasteve të viktimave të [...]