Home > Projekte 2022

Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh)

Kohëzgjatja: Maj 2022 – Prill 2025 Partnerët zbatues: D&E - Të Ndryshëm & Të Barabartë në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe KMOP -Qendra për Veprim Social dhe Inovacion (Greqi) Financuar nga: Bashkimi Evropian në kuadër të programit “Mbështetja e BE-së për Përfshirjen Sociale në Shqipëri” Projekti synon të ketë ndikim në kuptimin e nevojave dhe ofrimin e [...]

Promovimi I qasjeve miqesore ndaj femijeve dhe te orinetuar drejt traumes,per t’ju pergjigjur sistemit te drejtesise penale per te rinjte viktima te dhunes seksuale ne Shqiperi

Objektivi i pergjithshem: 1) Fillimi i një dialogu midis të mbijetuarve dhe profesionistëve kyc 2) Krijimin e një paneli keshillimor me te rinje mbijetues me qellim që të bëhet pjesë e integruar e sistemit të monitorimit ligjor në Shqipëri. Qëllimi: 1) Kontributi për të ndryshuar zbatimin e ligjit në Shqipëri, dhe sidomos , për të [...]

Programi i riintegrimit për emigrantët e kthyer në Shqipëri

Zonat e projektit: Tirana, Durrësi, Lezha, Dibra, Fier, Vlora, Berati, Gjirokastra Qëllimi i përgjithshëm: Aktivizimi  i burimeve ekzistuese dhe krijimi i burimeve të reja për t’i siguruar secilit individ të kthyer një ndihmë të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse që siguron riintegrimin e tij / saj. Shtyllat kryesore të projektit: Sigurimi i ndihmës së koordinuar, gjithëpërfshirëse, të [...]

Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore falas

Objektivat specifikë: Objektivi 1 - Ofrimi i ndihmës ligjore falas nëpërmjet avokatëve profesionistë për viktimat e krimit përfshirë viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës në familje, viktimat e abuzimit seksual si dhe femijet viktima. Objektivi 2 –  Përgatitja  dhe publikimi i një udhëzuesi praktik për avokatët, bazuar në modele të suksesshme të ndihmës juridike parësore dhe dytësore për grupe [...]

Ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit për fuqizimin ekonomik dhe përfshirjen sociale për viktimat e dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore dhe fëmijët e tyre në Shqipëri

Ky projekt do të ofrojë shërbime gjithëpërfshirëse riintegrimi për gratë dhe vajzat, viktimat e DV-DHBGJ, fëmijët dhe familjet e tyre nëpërmjet bashkëpunimit me Mekanizmin e koordinuar të referimit të rasteve dhe Koordinatorët Lokal kundër Dhunës në Familje në nivel lokal. Objektivi 1 - Të ofrojë asistencë rehabilitimi dhe riintegrimi për gratë dhe vajzat, viktimat e Dhunes ne famile [...]

Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh (Shqipëri)

Objektivat specifikë: Të gjenerojë dëshmi nga të rinjtë mbi përvojat e tyre në sistemin e drejtësisë penale dhe mbrojtjen e viktimave në lidhje me dhunën seksuale në Shqipëri; Të promovojë zhvillimin e praktikave dhe politikave miqësore ndaj fëmijëve dhe me në qendër viktimat; Të zhvillojnë qasje etike dhe pjesëmarrëse në kërkimin ndaj dhunës seksuale me [...]

Reduktimi i vulnerabilitetit ndaj trafikimit dhe riintegrimi i vikimave dhe atyre nё rrezik tё lartё trafikimi nёpёrnmjet zgjidhjeve me bazё komunitare dhe aksesit nё shёrbime sociale” pjese e projektit multi-partner “Transformimi i reagimit kombëtar ndaj skllavërisë moderne në Shqipëri

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në uljen e prevalencës së përgjithshme të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor brenda dhe nga Shqipëria. Shtyllat kryesore të projektit: Komunikim strategjik i informuar nga të dhënat që çon në ndryshime pozitive në sjellje; Drejtësia e orientuar ndaj viktimave dhe zbatimi efektiv i ligjit/ ndjekjes penale; Modele të qëndrueshme dhe [...]

Asistencë për identifikimin proaktiv dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i projektit:   Të rriten përpjekjet për identifikimin proaktiv dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Objektivat specifikë:   Të ofrojë shërbime riintegruese gjithëpërfshirëse për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit. Të mbështesë Njësitë Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit Të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për trafikimin [...]

Fuqizimi i të mbijetuarve të trafikimit për pjesëmarrje dhe përfaqësim në punën kundër trafikimit

Qëllimi kryesor i projektit është të krijojë një mjedis të përshtatshëm për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e sigurt të të mbijetuarve të trafikimit në punën anti-trafik rafikimit dhe t'i sjellë viktimat e trafikimit në një rol më të spikatur dhe të dobishëm në mbrojtjen e të mbijetuarve. Objektivat Specifike: ​    Të mbështesë zhvillimin e politikave dhe praktikave anti-trafik [...]

Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe vetëdijes për të luftuar trafikimin e personave në Ballkan

Objektivi I përgjithshëm: Qëllimi I përgjithshëm I projektit rajonal është të sigurojë që viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Ballkan të kenë qasje në parandalimin, mbrojtjen dhe riintegrimin gjithëpërfshirës permes mekanizmave funksionale të koordinimit kombëtar dhe transnacional për identifikimin, menaxhimin e çështjeve dhe shërbimet e bazuara në komunitet. Objektivat specifikë: Objektivi [...]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit dhe rritja e përpjekjeve për përmirësimin e kuadrit mbrojtës për viktimat e trafikimit në Shqipëri. Objektivat specifike: Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri nëpërmjet bashkëpunimit me aktorët lokalë dhe menaxhimit të përbashkët të rasteve; Rritja e bashkëpunimit [...]

Ofrimi i shërbimeve riinteguese gjithëpërfshirëse dhe përmirësimi i kornizës së mbrojtjes të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit dhe rritja e përpjekjeve për përmirësimin e kuadrit të mbrojtjes për viktimat e trafikimit në Shqipëri. Objektivat specifikë: - Të ofrojë asistencë riintegruese për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre në Shqipëri - Rritja e kapaciteteve dhe profesionalizmit të sektorit publik, [...]