Home > Projekte > Promovimi I qasjeve miqesore ndaj femijeve dhe te orinetuar drejt traumes,per t’ju pergjigjur sistemit te drejtesise penale per te rinjte viktima te dhunes seksuale ne Shqiperi

Objektivi i pergjithshem:
1) Fillimi i një dialogu midis të mbijetuarve dhe profesionistëve kyc
2) Krijimin e një paneli keshillimor me te rinje mbijetues me qellim që të bëhet pjesë e integruar e sistemit të monitorimit ligjor në Shqipëri.

Qëllimi:
1) Kontributi për të ndryshuar zbatimin e ligjit në Shqipëri, dhe sidomos , për të promovuar qasjen miqësore me fëmijet dhe drejtësinë me në qendër viktimat e dhunës seksuale.
2) Tu mundësojë të gjithë fëmijëve viktima të dhunës seksuale të gëzojnë të drejtën e tyre për mbrojtje, drejtësi dhe rimekembje në Shqipëri.