Home > Projekte > “Reduktimi i vulnerabilitetit ndaj trafikimit dhe riintegrimi i vikimave dhe atyre nё rrezik tё lartё trafikimi nёpёrnmjet zgjidhjeve me bazё komunitare dhe aksesit nё shёrbime sociale” pjese e projektit multi-partner “Transformimi i reagimit kombëtar ndaj skllavërisë moderne në Shqipëri”

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në uljen e prevalencës së përgjithshme të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor brenda dhe nga Shqipëria.

Shtyllat kryesore të projektit:

  1. Komunikim strategjik i informuar nga të dhënat që çon në ndryshime pozitive në sjellje;
  2. Drejtësia e orientuar ndaj viktimave dhe zbatimi efektiv i ligjit/ ndjekjes penale;
  3. Modele të qëndrueshme dhe të bazuara në të drejtat njerëzore  për riintegrimin e viktimave dhe popullsisë në rrezik;
  4. Zgjidhje të drejtuara nga komuniteti me qasje të gjërë  në shërbimet sociale për të zvoglëuar vulnerablitietin e individëvë në rrezik.

Donator: Mbështetur nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar – Ambasada Britanike Tirane

 udhëhequr nga UNICEF

Periudha: Janar 2020 – Prill 2021