Home > Projekte > Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike:
• Të ofrojë paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi.
• Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi.
• Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri.
• Të kontribuojë në rritjen e kapacitieve të aktorëve lokalë në ofrimin e asistencës riintegruese.
Donator: UNODC, UNOHCHR, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Qarkut Tiranë