Home > Albanian Legislation

Kodi i Punes-Maj 2016

Kodi i Procedurës Civile RSH-Maj 2017

Kodi i Procedurës Penale RSH-Gusht 2017

Kodi Penal-Gusht 2017

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë-Gusht 2016

Kodi Civil-Tiranë 2018

Ligj nr 121-dt. 21.11.16, Për shërbimet e kujdesit shoqëror në RSH

Ligj nr. 108-2013,Për të huajt

Ligj nr. 18-2017,Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës

Ligj nr. 9887-dt 10.03.2008,Për mbrojtjen e të dhënave personale

Ligj nr. 10221-dt 04.02.2010,Për mbrojtjen nga diskriminimi

Ligj nr. 119-2014,Për të drejtën e informimit

Ligj nr.22-dt 03.05.2018,Për strehimin social

Ligj nr.97-2016,Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në RSH

Ligj nr.98-2017,Për tarifat gjyqësore në RSH

Ligj nr.111-2017,Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti

Ligj nr.37-2017,Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

Ligj nr.121-2014,Për azilin në RSH

Ligj nr.9355-dt 10.03.2005,Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore

Ligj nr.9669-dt 18.12.2006,Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare

Ligj nr.10173-dt 22.10.2009,Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë

Kodi i Familjes-Dhjetor 2014

Ligj nr.10192-dt 03.12.2009,Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë

VKM nr.195-dt 11.04.2007,Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi

VKM nr. 578-dt 3.10.2018,Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij

MKR-dt 15.06.2012

VKM nr.334-dt 17.2.2011,Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij

VKM nr.569-dt 03.10.2018,Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSH

VKM nr.956-dt 07.12.2016,Për përcaktimin e kritereve dhe të detajeve të formulës së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike

VKM nr.955-dt 07.12.2016,Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike

VKM nr.499- dt 29.08.2018,Për miratimin e PSV për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit