Home > Trainings > Roli i ofruesve të shërbimeve shëndetësore në adresimin e problemeve mbi bazë gjinore

pjesëmarrje në Konferencën “Roli i ofruesve të shërbimeve shëndetësore në adresimin e problemeve mbi bazë gjinore”