Home > Projekte > Asistencë për identifikimin proaktiv dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Qëllimi i projektit:

Të rriten përpjekjet për identifikimin proaktiv dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri.

Objektivat specifike:

  • Të ofrojë shërbime riintegruese gjithëpërfshirëse për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit.
  • Të mbështesë Njësitë Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
  • Të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për trafikimin në persona
  • Të kontribuojë në implementimin e Politikave Kombëtare të Luftës Kundër Trafikimit të Qënjeve Njerëzore në Shqipëri dhe Mekanizimit Kombëtar të Referimit.

Donator: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK)

Periudha: 01.01.2021 – 31.12.2021