Home > Projekte 2015

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: • Të ofrojë paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen […]

Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit në persona

Qëllimi i projektit: Të adresojë nevojën për individë të trajnuar dhe kualifikuar, që do të frymëzojnë aktivizimin komunitar si rezultat i rritjes së ndërgjegjësimit për kërcënimin që fenomeni i trafikimit paraqet në të gjithë shoqërinë shqiptare Objektivat specifike: • Trajnimi i profesionistëve lokalë për të përdorur teknika të rritjes së ndërgjegjesimit për cështje të drejave […]

“Informimi i komunitetit mbi trafikimin e grave dhe vajzave dhe zgjedhjet alternative”

Qëllimi I projektit: Organizimi I një sërë focus grupesh dhe dialogjesh sociale me studentë të shkollave të mesme dhe universiteteve, komunitete në rrezik, vajza dhe gra viktima trafikimi dhe të dhunës në familje në Tirane, Durrës, Elbasan, Berat, Pogradec, Korça, Vlora, Fier, Lushnja, Shkodra, Kukës dhe Dibër. Aktivitetet e Projektit: • Organizimi I një sërë […]