Home > Projekte 2016

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: • Të ofrojë paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen […]

Këshillim drejt punësimit

Qëllimi i projektit: Të përmirësojë përfshirjen sociale dhe kushtet e jetesës së individëve të komunitetit rom, viktimave të trafikimit dhe të dhunës në familje si edhe të familjeve të tyre nëpërmjet përfshirjes së strukturuar dhe formale në tregun e punës. Donator: Swiss Contact Periudha: Shkurt – Dhjetor 2016

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve – Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre

Qëllimi i projektit: Të mbështesë prindërit në kryerjen e përgjegjësisë së tyre për rritjen e fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të përshtatura për nevojat e fëmijëve të familjeve dhe nënave të prekura nga trafikimi, dhuna në familje dhe vështirësitë ekonomike / punësimit, si edhe rritja e kapaciteteve të institucioneve publike në Bashkinë e Tiranës për […]

Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata anti-trafikim

Qëllimi I projektit: Të rriten përpjekjet për të parandaluar trafikimin në persona duke përfshirë të rinj vulnerabël. Objektivat specifike të projektit: • Rritja e nivelit të informacionit dhe njohurive në lidhje me trafikimin në persona tek grupi i të rinjve pjesëmarrës në projekt. • Pajisja e të rinjve me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për […]