Home > Projekte 2017

Rritja e përpjekjeve riintegruese për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri dhe ofrimi i aktiviteteve ndërgjegjësues për personat në nevojë dhe profesionistet kyç

o “Rritja e përpjekjeve riintegruese për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri dhe ofrimi i aktiviteteve ndërgjegjësues për personat në nevojë dhe profesionistet kyç” Donator: Renovabis

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve – Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre

Qëllimi i projektit: Të mbështesë prindërit në kryerjen e përgjegjësisë së tyre për rritjen e fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të përshtatura për nevojat e fëmijëve të familjeve dhe nënave të prekura nga trafikimi, dhuna në familje dhe vështirësitë ekonomike / punësimit, si edhe rritja e kapaciteteve të institucioneve publike në Bashkinë e Tiranës për […]

Asistencë për riintegrimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit

o “Asistencë për riintegrimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit” Donator: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë përmes Qarkut Tiranë

Asistencë për identifikimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri

o “Asistencë për identifikimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri” Donator: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara