Home > Projekte > Asistencë për identifikimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri

o “Asistencë për identifikimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri”
Donator: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara