Home > Projekte 2018

Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata anti-trafikim

Qëllimi I projektit: Të rriten përpjekjet për të parandaluar trafikimin në persona duke përfshirë të rinj vulnerabël. Objektivat specifike të projektit: • Rritja e nivelit të informacionit dhe njohurive në lidhje me trafikimin në persona tek grupi i të rinjve pjesëmarrës në projekt. • Pajisja e të rinjve me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për [...]

“Mbështetje për fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për të qënë të sigurt nga abuzimi dhe neglizhimi “

Qëllimi i projektit: Ky projekt do t’i ndihmojë fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje që të marrin kujdesin e duhur pasdite dhe të rriten në një mjedis të qetë,  të sigurtë dhe nën përkujdesje ashtu si fëmijët e tjerë. Ky projekt ka 5 komponentë ndërhyrjeje: 1) vazhdimi i kujdesit mbasdite për fëmijët e nënave […]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin në komunitet të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i projektit: Të rriten përpjekjet për riintegrimin në komunitet të viktimave shqiptare të trafikimit. Objektivat specifike: Rritja e aftësive dhe nivelit të edukimit për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre. Përmirësimi i gjendjes psikologjike të viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre. Ngritja dhe ofrimi I shërbimit të mentorshipit për viktimat e trafikimit […]

Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave

Partnerët e projektit: Qendra për Familjen dhe Fëmijën (KMOP) është një nga organizatat jofitimprurëse më të vjetra greke, me mbi 40 vjet eksperiencë në mbështetjen e grupeve të disavantazhuara. KMOP është e angazhuar për ta bërë botën më të mirë dhe ka një përvojë të gjatë në menaxhimin e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe […]

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve – Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre

Qëllimi i projektit: Të mbështesë prindërit në kryerjen e përgjegjësisë së tyre për rritjen e fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të përshtatura për nevojat e fëmijëve të familjeve dhe nënave të prekura nga trafikimi, dhuna në familje dhe vështirësitë ekonomike / punësimit, si edhe rritja e kapaciteteve të institucioneve publike në Bashkinë e Tiranës për […]

Drejtësia është histori e vërtetë kur në plan të parë janë viktimat

  Ky projekt është pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara. Objektivi i përgjithshëm: Sigurimi […]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: • Të ofrojë paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen […]