Home > Projects > Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri

Titulli i projektit:
Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm:
Paketa e propozuar e Avokimit do të zgjerojë fushën e punës së Panelit të të Mbijetuarve dhe do të forcojë pozicionin e tij midis kontribuesve të drejtësisë penale.

Aktivitetet kryesore të projektit:
Aktivitetet e avokimit do të funksionojnë për të dy dimensionet, reagimin dhe parandalimin.
Aktivitetet e avokimit që kontribuojnë në shtyllën e reagimit të Procesit të Drejtësisë përfshijnë:
• Trajnim për Panelin Këshillues për të Mbijetuarit e Rinj se si të bëhet monitorimi;
• Trajnimi i Panelit Këshillimor në hartimin e mjeteve të monitorimit;
• Kryerja e monitorimit me Avokatin e Popullit;
• Mbështetja e prodhimit të raportit të monitorimit;
• Organizimi i tryezës së rrumbullakët për prezantimin e gjetjeve;
• Shpërndarja e raportit tek institucionet;
• Mbështetja e shkrimit dhe shpërndarjes së një Deklarate të Panelit Këshillimor

Aktivitetet e avokimit që kontribuojnë në shtyllën e politikave dhe programeve të parandalimit përfshijnë:
• Prodhimi nga Paneli Këshillimor i materialeve informative;
• Kryerja e dhjetë sesioneve informative të udhëhequra nga Paneli Këshillues;
• Kryerja e fushatës në rrjetet sociale të të mbijetuarve të rinj.

Donator: Ignite philanthropy

Project period: 1 Shtator 2023 – 30 Maj 2024