Home > Projects > “Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Titulli i Projektit:
“Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”
Zonat e projektit:
Tirana, Shkodra, Dibra, Kukësi

Qëllimi i përgjithshëm:
Për të ofruar ndihmë direkte për riintegrimin e viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre dhe për të rritur përpjekjet për identifikim përmes punës së Njësive Lëvizëse

Aktivitetet kryesore të projektit:
Aktivitetet që do të zbatohen përmes këtij projekti do të jenë:
o Asistencë riintegruese e drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit në Shqipëri dhe shërbime të kujdesit për fëmijët e tyre
o Mbështetja e Njësive Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit

Donator:
UNICEF me financim të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (MB)

Periudha:
Janar 2023 – Mars 2024