Home > Projekte > Asistencë për identifikimin proaktiv dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i projektit:

 

Të rriten përpjekjet për identifikimin proaktiv dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri.

Objektivat specifikë:

 

  • Të ofrojë shërbime riintegruese gjithëpërfshirëse për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit.
  • Të mbështesë Njësitë Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
  • Të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për trafikimin në persona
  • Të kontribuojë në implementimin e Politikave Kombëtare të Luftës Kundër Trafikimit të Qënjeve Njerëzore në Shqipëri dhe Mekanizimit Kombëtar të Referimit.

Donor:  Agjensia e Aseteve

Period:  26 Shkurt 2022 –   25 Shkurt 2023