Home > Archive for Artikuj

Histori Suksesi

Alternativat e kujdesit pas shkollor "Shtëpia egjyshes / Shtëpia tjetër" në Shkozë (Tiranë) dheShkodër, menaxhuar nga organizata "Të Ndryshëm dhe të Barabartë", funksionojnësi qendra ditore që ofrojnë kujdes për fëmijët enënave, viktima të trafikimit dhe dhunës nëfamilje përtej orarit zyrtar të...

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë ndërgjegjësuese në...