Home > Projekte > Fuqizimi i të mbijetuarve të trafikimit për pjesëmarrje dhe përfaqësim në punën kundër trafikimit

Qëllimi kryesor i projektit është të krijojë një mjedis të përshtatshëm për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e sigurt të të mbijetuarve të trafikimit në punën anti-trafik rafikimit dhe t’i sjellë viktimat e trafikimit në një rol më të spikatur dhe të dobishëm në mbrojtjen e të mbijetuarve.

Objektivat Specifike: ​   

  • Të mbështesë zhvillimin e politikave dhe praktikave anti-trafik që pasqyrojnë perspektivat e të mbijetuarve të trafikimit;
  • Zhvillimi i praktikave të sigurta të angazhimit dhe dhënies së roleve të spikatura për të mbijetuarit e trafikimit;
  • Pasurimi dhe zgjerimi i përpjekjeve kundër trafikimit me kontributin e të mbijetuarve.

Periudha: 01 Qershor 2021 –  31 Maj 2022

Donator: US Embassy