Home > Projekte > “Mbështetje për fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për të qënë të sigurt nga abuzimi dhe neglizhimi“

Qëllimi i projektit: Ky projekt do t’i ndihmojë fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje që të marrin kujdesin e duhur pasdite dhe të rriten në një mjedis të qetë,  të sigurtë dhe nën përkujdesje ashtu si fëmijët e tjerë.

Ky projekt ka 5 komponentë ndërhyrjeje:

1) vazhdimi i kujdesit mbasdite për fëmijët e nënave viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje në dy alternativat e ngritura  nga D & E në Tiranë;

2) vlerësim dhe njohje e nevojave specifike të fëmijëve të viktimave të këtyre krimeve në Shqipëri;

3) Zhvillimi dhe zbatimit i Master Planit që adreson nevojat e këtyre fëmijëve;

4) ngritja e kapaciteteve të punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve për të njohur dhe adresuar nevojat specifike të fëmijëve të viktimave të trafikimit dhe dhunës bazuar në Manualin e menaxhimit të rasteve që do të përgatitet dhe pubilikohet në kuadër të këtij projekti;

5) Lobimi me politikbërësit për të përfshirë fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje si një kategori e vecantë fëmijësh në nevojë për mbështetje.

Periudha: Janar 2018 – Dhjetor 2019