Home > Projekte > Ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit për viktimat e trafikimit, dhunës në familje dhe abuzimit seksual në Shqipëri

Zonat e projektit: 
Përfitueset e projektit janë nga e gjithë Shqipëria

Qëllimi i përgjithshëm:

Të ofrojë shërbime gjithëpërfshirëse riintegrimi për viktimat e trafikimit, dhunës në familje, abuzimit seksual dhe fëmijëve të tyre në Shqipëri

Shtyllat kryesore të projektit:

Aktivitetet që do të zbatohen në kuadër të këtij projekti do të fokusohen në:

  • Ndihmë e drejtpërdrejtë për vajzat dhe gratë viktima të trafikimit, dhunës në familje, abuzimit seksual dhe fëmijëve të tyre – raste të reja dhe në vazhdim
  • Rritja e përpjekjeve për fuqizimin ekonomik të viktimave

Donator:

Fondacioni ARISE

Periudha:

Nëntor 2022 – Nëntor 2023