Home > Projekte > Ofrimi i shërbimeve riinteguese gjithëpërfshirëse dhe përmirësimi i kornizës së mbrojtjes të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit dhe rritja e përpjekjeve për përmirësimin e kuadrit të mbrojtjes për viktimat e trafikimit në Shqipëri.

Objektivat specifikë:

– Të ofrojë asistencë riintegruese për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre në Shqipëri

– Rritja e kapaciteteve dhe profesionalizmit të sektorit publik, privat dhe jofitimprurës për riintegrimin e viktimave të trafikimit.

– Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e trafikimit dhe përmirësimi i legjislacionit

Donor: PORTICUS

Period:   01 October 2019  –  31 Janary 2022