Home > Projekte > Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe vetëdijes për të luftuar trafikimin e personave në Ballkan

Objektivi I përgjithshëm:

Qëllimi I përgjithshëm I projektit rajonal është të sigurojë që viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Ballkan të kenë qasje në parandalimin, mbrojtjen dhe riintegrimin gjithëpërfshirës permes mekanizmave funksionale të koordinimit kombëtar dhe transnacional për identifikimin, menaxhimin e çështjeve dhe shërbimet e bazuara në komunitet.

Objektivat specifikë:

Objektivi 1: Konsolidimi i mekanizmit të bashkëpunimit ndërkombëtar për të identifikuar, raportuar dhe mbrojtur viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit duke përdorur procedura të unifikuara standarde të funksionimit (USOP) në të 4 vendet.

Objektivi 2: Forcimi i modelit të riintegrimit të komunitetit në 4 vendet, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve

Periudha: 01.06.2021 – 30.11.2022

Donator: Terres Des Hommes/ J-TIP