Home > Projekte > Programi i riintegrimit për emigrantët e kthyer në Shqipëri

Zonat e projektit: Tirana, Durrësi, Lezha, Dibra, Fier, Vlora, Berati, Gjirokastra

Qëllimi i përgjithshëm:

Aktivizimi  i burimeve ekzistuese dhe krijimi i burimeve të reja për t’i siguruar secilit individ të kthyer një ndihmë të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse që siguron riintegrimin e tij / saj.

Shtyllat kryesore të projektit:

  • Sigurimi i ndihmës së koordinuar, gjithëpërfshirëse, të individualizuar të kthimit dhe riintegrimit;
  • Pjesëmarrja sistematike dhe kontributi i institucioneve publike dhe OJQ-ve në nivelin lokal dhe qendror në riintegrimin e të kthyerve;
  • Rritja e kapaciteteve të aktorëve lokalë për ofrimin e ndihmës për riintegrim

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ

Periudha: 15 Dhjetor 2020 –   15 Janar 2023