Home > Projekte > Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit dhe rritja e përpjekjeve për përmirësimin e kuadrit mbrojtës për viktimat e trafikimit në Shqipëri.

Objektivat specifike:

  • Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri nëpërmjet bashkëpunimit me aktorët lokalë dhe menaxhimit të përbashkët të rasteve;
  • Rritja e bashkëpunimit me vendet e destinacionit për kthimin dhe riintegrimin e asistuar të viktimave të trafikimit;
  • Rritja e përpjekjeve për përmirësimin e legjislacionit dhe rritjen e aksesit në drejtësi për viktimat e trafikimit.

Donatorë: UNOHCHR, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Tiranë & Bashkisë Tiranë,

Periudha: Janar 2022-Dhjetor 2022