Home > Projekte > “Të rrisim identifikimin proaktiv të viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit në nivel local”

Qëllimi I projektit:

Të rris  identifikimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit dhe referimin e tyre për të marr shërbime dhe asistencë  direkte në nivel lokal dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit  e  Mekanizimit Kombëtar të Referimit.

Objektivat e projektit janë:

  • Riaktivizimi I Mobile Unit në Tiranë
  • Të rris identifikimin e Viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe referimin e tyre për të marr shërbime
  • Përcjellja e  ekspertizës së MU në qyetete  dhe aktor të tjerë
  • Mbajtja e MU të qëndrueshme në Shqipëri

 

Periudha Tetor 2018 – Shtator 2019.

Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë