Partnere

  Ministria e Punëve të Brendshme
  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  Ministria e Arsimit dhe Sportit
  Bashkia e Tiranës
  Koaliconi Kombëtar i Strehëzave Anti – trafik
  Koalicioni “Drejtësi të gjithë”
  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Drejtoritë e Policive në rrethe të ndryshme
  Prokuroria e Krimeve të Rënda
  Shërbimi Social Shtetëror/ Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëor në rrethe të ndryshme
  Shërbimi Kombëtar i Punësimit/ Zyrat Rajonale të Punësimit
  Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik Nr. 1 & Nr.4
  Drejtoritë Rajonale Arsimore dhe drejtoritë e shkollave në rrethe të ndryshme
  Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve
  Qendra për Nisma ligjore Qytetare
  Njësitë e Mbrojtjes së Fëmiëjve në rrethe të ndryshme
  Linja e Këshillimit për gra dhe Vajza
  Strehëza për gra dhe vajza të abuzuara
  Qendra Kombëtare për viktimat e dhunës
  CARITAS Shqipëri
  Shoqata Kristiane e të Burgosurve Shqiptare (SHKBSH)
  Fakulteti I Shkencave Sociale
  Shoqata “Meridia”
  Drejtoria e e Përgjithshme e Gjendjes Civile