Home > Partnere

Platforma Më Mirë Së Bashku
Shoqata e Vajzave dhe Grave Shqiptare (AAGW)
Ministria e Brendshme
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Bashkia e Tiranës
Koaliconi Kombëtar i Strehëzave Anti – trafik
Koalicioni “ Drejtësi të gjithë”
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Drejtoritë e Policive në rrethe të ndryshme
Prokuroria e Krimeve të Rënda
Shërbimi Social Shtetëror/ Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëor në rrethe të ndryshme
Shërbimi Kombëtar i Punësimit/ Zyrat Rajonale të Punësimit
Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik Nr. 1 & Nr.4
Drejtoritë Rajonale Arsimore dhe drejtoritë e shkollave në rrethe të ndryshme
Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve
Qendra për Nisma ligjore Qytetare
Njësitë e Mbrojtjes së Fëmiëjve në rrethe të ndryshme
Linja e Këshillimit për gra dhe Vajza
Strehëza për gra dhe vajza të abuzuara
Qendra Kombëtare për viktimat e dhunës
ARSIS – Organizatë shoqërore e përkrahjes së të rinjve
Plan & Go
CARITAS Albania
Fondacioni Mary Word Loreto
Shoqata Kristiane e të Burgosurve Shqiptare (SHKBSH)
Fakulteti I Shkencave Sociale
ShoqataMeridia
Drejtoria e e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Rrjeti Urat
Rrjeti Renate
Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare (Qnl)