Home > Donatore aktuale

Pro victims Foundation

Për më shumë kliko: http://www.provictimis.org

 

UNOHCHR

Për më shumë kliko: https://www.ohchr.org

 

JTIP- Terre des hommes Albania

Për më shumë kliko: https://www.tdh.ch/en/our-interventions/albania

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Për më shumë kliko: https://eeas.europa.eu/delegations/albania_sq

 

Unicef

Për më shumë kliko: https://www.unicef.org/albania/

 

Keshilli i Qarkut Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.qarkutirane.gov.al/sq-

 

Bashkia Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.tirana.al

 

Renovabis

Për më shumë kliko: https://www.renovabis.de/

 

OSCE

Për më shumë kliko: https://www.osce.org/presence-in-albania

 

World Vision

Për më shumë kliko: https://www.wvi.org/albania

 

Abi Bank