Home > Donatore aktuale

Pro victims Foundation

Për më shumë kliko: http://www.provictimis.org

 

UNOHCHR

Për më shumë kliko: https://www.ohchr.org

 

JTIP- Terre des hommes Albania

Për më shumë kliko: https://www.tdh.ch/en/our-interventions/albania

 

Qarku Tirane

Për më shumë kliko: https://www.qarkutirane.gov.al/sq

 

Bashkia Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.tirana.al

 

OAK Foundation

Për më shumë kliko: http://www.oakfnd.org

 

Ambasada e SHBA në Shqipëri

Për më shumë kliko: https://al.usembassy.gov/sq/embassy-sq/

 

OSCE

Për më shumë kliko: https://www.osce.org/presence-in-albania

 

Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare (Qnl)

Për më shumë kliko: http://www.qag-al.org

 

Save the Children

Për më shumë kliko: https://albania.savethechildren.net

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Për më shumë kliko: https://eeas.europa.eu/delegations/albania_sq