Home > Projekte > Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh (Shqipëri)

Objektivat specifikë:

  • Të gjenerojë dëshmi nga të rinjtë mbi përvojat e tyre në sistemin e drejtësisë penale dhe mbrojtjen e viktimave në lidhje me dhunën seksuale në Shqipëri;
  • Të promovojë zhvillimin e praktikave dhe politikave miqësore ndaj fëmijëve dhe me në qendër viktimat;
  • Të zhvillojnë qasje etike dhe pjesëmarrëse në kërkimin ndaj dhunës seksuale me të rinjtë dhe të fitojnë një kuptim më të mirë të përfitimeve të mundshme të qasjeve të tilla për pjesëmarrësit.

Periudha: 1 korrik 2020 – 31 dhjetor 2021