Home > Projekte > Archive for Projekte 2021

Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në analizimin, përvetësimin dhe zbatimin e modeleve/ skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore

Qëllimi i përgjithshëm: Projekti do të rrisë kapacitetet e autoriteteve lokale, si dhe OSHC-të e tjera për miratimin dhe zbatimin e modeleve efektive për integrimin socio-ekonomik të të mbijetuarve e dhunës me bazë gjinore, duke kontribuar drejtpërdrejt në përmirësimin...

Asistencë për identifikimin proaktiv dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Qëllimi i projektit: Të rriten përpjekjet për identifikimin proaktiv dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Objektivat specifike: Të ofrojë shërbime riintegruese gjithëpërfshirëse për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit. Të mbështesë Njësitë Lëvizëse për identifikimin dhe...

“Reduktimi i vulnerabilitetit ndaj trafikimit dhe riintegrimi i vikimave dhe atyre nё rrezik tё lartё trafikimi nёpёrnmjet zgjidhjeve me bazё komunitare dhe aksesit nё shёrbime sociale” pjese e projektit multi-partner “Transformimi i reagimit kombëtar ndaj skllavërisë moderne në Shqipëri”

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në uljen e prevalencës së përgjithshme të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor brenda dhe nga Shqipëria. Shtyllat kryesore të projektit: Komunikim strategjik i informuar nga të dhënat që çon në ndryshime pozitive në sjellje;...