Home > Projekte > Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në analizimin, përvetësimin dhe zbatimin e modeleve/ skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore

Qëllimi i përgjithshëm:

Projekti do të rrisë kapacitetet e autoriteteve lokale, si dhe OSHC-të e tjera për miratimin dhe zbatimin e modeleve efektive për integrimin socio-ekonomik të të mbijetuarve e dhunës me bazë gjinore, duke kontribuar drejtpërdrejt në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore.

Shtyllat kryesore të projektit:

Përmes zbatimit të projektit do të zhvillohet një studim mbi modelet e suksesshme të integrimit nga eksperti dhe Një program për ngritjen e kapaciteteve do të zhvillohet dhe do të ofrohet për autoritetet lokale dhe organizatat e shoqërisë civile për të rritur aftësitë e tyre në mbështetjen e ri-integrimit të të mbijetuarve të dhunës me bazë gjinore dhe për të adresuar nevojat e tyre në zbatimin e planeve të tyre socio-ekonomike. Një program mentorimi do të zhvillohet për të lehtësuar ndarjen e njohurive midis profesionistëve dhe mundësinë për të mësuar nga njëri-tjetri.

Mbështetje për Bashkitë e Tiranës, Vlorës dhe Elbasanit do të ofrohet për të zhvilluar plane integrimi socio-ekonomik për gratë viktima të dhunës në familje dhe të të gjitha formave të tjera të dhunës. Pas zhvillimit të planeve socio-ekonomike për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore do të bëhet monitorimi i zbatimit të planeve përmes skemës së përshtatur në nivelin lokal dhe komponentët kryesorë të planit do të jenë pjesë e tij. D&E do të bashkëpunojë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zhvillimin e rekomandimeve për zgjerimin dhe aplikimin e kësaj nisme në Bashkitë e tjera të Shqipërisë.

Donator: Në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Fund Dhunës ndaj Grave, financuar nga Qeveria Suedeze dhe zbatuar nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë

Periudha: Gusht 2020 – Dhjetor 2021