Home > Projekte > Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike:

  • Të ofrojë një paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi.
    • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi.
    • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri.
    • Të kontribuojë në rritjen e kapacitieve të aktorëve lokalë në ofrimin e asistencës riintegruese.

Donatorë: UNOHCHR, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Tiranë & Bashkisë Tiranë,

Periudha: Janar 2021-Dhjetor 2021