Home > Projekte 2021

Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh (Shqipëri)

Objektivat specifikë: Të gjenerojë dëshmi nga të rinjtë mbi përvojat e tyre në sistemin e drejtësisë penale dhe mbrojtjen e viktimave në lidhje me dhunën seksuale në Shqipëri; Të promovojë zhvillimin e praktikave dhe politikave miqësore ndaj fëmijëve dhe me në qendër viktimat; Të zhvillojnë qasje etike dhe pjesëmarrëse në kërkimin ndaj dhunës seksuale me [...]

Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në analizimin, përvetësimin dhe zbatimin e modeleve/ skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore

Qëllimi i përgjithshëm: Projekti do të rrisë kapacitetet e autoriteteve lokale, si dhe OSHC-të e tjera për miratimin dhe zbatimin e modeleve efektive për integrimin socio-ekonomik të të mbijetuarve e dhunës me bazë gjinore, duke kontribuar drejtpërdrejt në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore. Shtyllat kryesore të projektit: […]

Programi i Riintegrimit për Migrantët e Kthyer në Shqipëri

Zonat e projektit: Tirana, Durrësi, Lezha, Dibra, Fier, Vlora, Berati, Gjirokastra Qëllimi i përgjithshëm: Aktivizimi  i burimeve ekzistuese dhe krijimi i burimeve të reja për t’i siguruar secilit individ të kthyer një ndihmë të koordinuar dhe gjithëpërfshirëse që siguron riintegrimin e tij / saj. Shtyllat kryesore të projektit: – Sigurimi i ndihmës së koordinuar, gjithëpërfshirëse, […]

Asistencë për identifikimin proaktiv dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Qëllimi i projektit: Të rriten përpjekjet për identifikimin proaktiv dhe riintegrimin e qëndrueshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Objektivat specifike: Të ofrojë shërbime riintegruese gjithëpërfshirëse për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit. Të mbështesë Njësitë Lëvizëse për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit Të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për trafikimin në persona […]

“Reduktimi i vulnerabilitetit ndaj trafikimit dhe riintegrimi i vikimave dhe atyre nё rrezik tё lartё trafikimi nёpёrnmjet zgjidhjeve me bazё komunitare dhe aksesit nё shёrbime sociale” pjese e projektit multi-partner “Transformimi i reagimit kombëtar ndaj skllavërisë moderne në Shqipëri”

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në uljen e prevalencës së përgjithshme të skllavërisë moderne dhe trafikimit njerëzor brenda dhe nga Shqipëria. Shtyllat kryesore të projektit: Komunikim strategjik i informuar nga të dhënat që çon në ndryshime pozitive në sjellje; Drejtësia e orientuar ndaj viktimave dhe zbatimi efektiv i ligjit/ ndjekjes penale; Modele të qëndrueshme dhe […]

Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave

Objektivi i përgjithshëm: Të rritet roli i OSHC-ve në integrimin social – nëpërmjet punësimit – të grave që kanë qenë viktima të trafikimit dhe / ose dhunës në familje dhe të zgjerojnë mbulimin e tyre gjeografik – përmes arritjes në të gjithë vendin – me qëllim të krijimit të partneriteteve midis OSHC-të dhe grupet (formale dhe […]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: Të ofrojë një paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen […]