Home > Projekte > Ofrimi i shërbimeve riinteguese gjithëpërfshirëse dhe përmirësimi i kornizës së mbrojtjes të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifikë:

– Ofrimi i ndihmës direkte për vajzat, gratë dhe  burrat viktima të trafikimit në Shqipëri – raste të reja dhe të vazhdueshme

– Të rritet aksesi në drejtësi për viktimat e trafikimit

– Të rritet bashkëpunimi me vendet kryesore të destinacionit

– Të hartojë një manual për menaxhimin e rasteve të viktimave të trafikimit dhe trainimin e profesionistëve në përdorimin e tij.

 

Donator: Fondacioni Pro Victimis

 

Periudha: Janar 2018 – Dhjetor 2020